Általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek a NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1024. Budapest, Lövőház utca 20/A, Rácz Ferenc ügyvezető, adószám: 14898747-2-41, cégjegyzékszám: Cg.01-09-925114, ügyvezető: Rácz Ferenc, MNB tevékenységi engedélyének száma: H-EN-I-374/2014., szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: AHB731321556, felelősségbiztosító: Allianz Hungária Zrt.; a továbbiakban: Közvetítő) által üzemeltetetett weboldalon nyújtott, pénzügyi szolgáltatások közvetítését igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél; a Közvetítő és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) között kötött szerződés feltételeit tartalmazzák.

Jelen általános szerződési feltételek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 276. § (1) bekezdés szerinti üzletszabályzatnak is minősülnek

A közvetítő a Hpt. 70. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének a következőkben tesz eleget.

Cégnév: NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1024. Budapest, Lövőház utca 20/A

Felügyeleti hatóság: MNB

Felügyeleti nyilvántartás, melyben a Közvetítő szerepel:

A felügyeleti nyilvántartás ellenőrzésének módja: a https://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses weboldalon keresztül.

A Közvetítő tevékenysége során pénzügyi inték megbízásából a Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti többes ügynökként jár el.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat a Közvetítő kizárólag azon pénzügyi intézménytől fogad el, mely pénzügyi szolgáltatásait közvetíti; a Közvetítő az Ügyféllel szemben díjazás iránti igényt semmilyen módon és jogcímen nem támaszt.

 

II. Értelmező rendelkezések

Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Infotörvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Weboldal: a Közvetítő által üzemeltetett, pénzügyi szolgáltatások közvetítését szolgáló weboldal.

Szerződés: jelen általános szerződési feltételek alapján a Közvetítő és az Ügyfél között létrejött szerződés.

Pénzügyi Intézmény: a Közvetítővel jogviszonyban lévő pénzügyi intézmények, melyek pénzügyi szolgáltatásait a Közvetítő többes ügynökként közvetíti.

Összehasonlító Ajánlat: a Pénzügyi Intézmények feltételei alapján összeállított, a Közvetítő által az Ügyfél Weboldalon megadott adatai alapján megjelenített ajánlat, mely nem eredményez Ptk. szerinti ajánlati kötöttséget.

Személyes adat: az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat - különösen az Ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés.

III. A Közvetítő tevékenysége, a Közvetítő és az Ügyfél jogállása

 1. Jelen Szerződés alapján a Közvetítő Pénzügyi Intézmények egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíti, melynek során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három Pénzügyi Intézmény versengő szolgáltatásnak minősülő Összehasonlító Ajánlatot elemez ad át. Ha kizárólag kettő versengő szolgáltatatást közvetít, akkor kettő Összehasonlító Ajánlatot elemez és ad át. Az így az Ügyfél rendelkezésére bocsátott Összehasonlító Ajánlatok nem tartalmaznak minden, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó információt, teljes körű tájékoztatást nem nyújtanak és csak tájékoztatási célt szolgálnak.
   
 2. A Közvetítő jelen Szerződés alapján a Pénzügyi Intézménnyel pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Közvetítő és a Pénzügyi Intézmény kapcsolatát külön szerződés szabályozza.
   
 3. Jelen általános szerződési feltételeket az Ügyfél a Weboldalon Összehasonlító Ajánlat igénylésével fogadja el, az elfogadással létrejön a Felek között a Szerződés. Az Ügyfél a Közvetítő által megjelenített Összehasonlító Ajánlatok alapján kiválasztja azon Pénzügyi Intézményt vagy Pénzügyi Intézményeket, melyektől teljes körű tájékoztatást és egyedileg kidolgozott – azaz Ptk. szerinti – ajánlatot kíván kérni. Ennek érdekében a Közvetítő az Ügyfél Weboldalon megadott adatait az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi Intézmény(ek) számára számítástechnikai rendszere útján a kiválasztást követően haladéktalanul továbbítja. Az adatok Pénzügyi Intézmény(ek) részére történő továbbítását követően a Szerződés megszűnik.
   
 4. A Szerződés megszűnése nem érinti a Felek Szerződéssel kapcsolatos, jogszabályokon alapuló titoktartási, nyilvántartási, adatvédelmi, valamint esetleges jogszabályi kötelezettségeit
   
 5. Összehasonlító Ajánlat igénylését a Közvetítő e-mailen vagy más alkalmas eszközzel elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja, mely visszaigazolás tartalmazza az Összehasonlító Ajánlatokat.
   
 6. Összehasonlító Ajánlat igénylését követő legfeljebb 5 banki napon belül a Pénzügyi Intézmény az Ügyfél által megadott elérhetőségeinek egyikén felkeresi az Ügyfelet és tájékoztatja az ajánlatadás feltételeleiről, valamint további adatokat kérhet ehhez az Ügyféltől.
   
 7. Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Közvetítő a Weboldalon hozzáférhetővé teszi az általa alkalmazott általános szerződési feltételeket. A Közvetítő biztosítja, hogy az Ügyfél a Szerződés megszűnését követően is hozzáférjen a Szerződéskötés pillanatában hatályos általános szerződési feltételekhez.

  Ennek érdekében a Közvetítő a Szerződés megkötését visszaigazoló e-mailben elküldi a Szerződés megkötésekor alkalmazott általános szerződési feltételek szövegét az Ügyfél számára.

  vagy

  Ennek érdekében a Közvetítő kérésre azt elektronikus úton eljuttatja az Ügyfél számára. (Kérjük, a Szerződés igénylésekor adja meg a visszaigazoló e-mailben szereplő szerződéskötési dátumot.)

  Jelen szerződést a Felek magyar nyelven kötik.
   
 8. A Közvetítő fenntartja a jogot, hogy az Összehasonlító Ajánlatok megjelenítésekor egyes Pénzügyi Intézmények Összehasonlító Ajánlatait kiemelje, azok sorrendjének megváltoztatásával vagy más módon.

 

IV. Személyes adatok kezelése

 1. A Közvetítő tevékenysége során az Infotörvény rendelkezéseinek figyelembevételével jár el. A Közvetítő az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli az Ügyfél személyes adatát.
   
 2. Az Ügyfél jelen Szerződés elfogadása személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül. A Közvetítő és a Pénzügyi Intézmény jelen Szerződés alapján kezeli az Ügyfél Weboldalon megadott adatait, harmadik személyeknek – ide értve azon Pénzügyi Intézmény(eke)t is, melyektől az Ügyfél nem kíván teljes körű tájékoztatást és egyedileg kidolgozott ajánlatot kérni (vesd össze: III.3. pont) – az Ügyfél hozzájárulása nélkül azokat nem továbbítja. Az Ügyfél személyes adatait a Szerződés IV.3. pontja kivételével a Szerződés megszűnését követően a Közvetítő nem kezeli.
   
 3. Az Ügyfél által a Weboldalon megadott név, e-mail cím, vezetékes és mobilt telefonszám, lakcím vagy székhely, tevékenységi kör adatokat a Közvetítő kizárólag akkor használja fel a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény szerinti közvetlen üzletszerzés céljára, amennyiben a Weboldalon az Ügyfél ahhoz külön hozzájárulását adja.
   
 4. A Közvetítő fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél Weboldalon megadott, személyes adatnak nem minősülő, azaz az Ügyféllel kapcsolatba nem hozható, valamint az Ügyfélre vonatkozó következtetés levonására nem alkalmas (anonimizált) adatait statisztika, marketing célokra korlátozás nélkül felhasználja.
   
 5. A Közvetítő gondoskodik az Ügyfél által megadott adatok adatbiztonságáról, azaz az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az Ügyfél magánszférájának védelmét, továbbá megtartja a titokvédelem vonatkozó szabályokat.
   
 6. A Közvetítő tevékenysége során gondoskodik az Infotörvény rendelkezéseinek megtartásáról és biztosítja az Ügyfél számára személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését. Az Ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Ügyfél az Infotörvény 21. § szakasza szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, valamint jogait bíróság előtt érvényesítheti különösen az Infotörvény 22. § szakaszában meghatározott szabályok szerint. A Közvetítő az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80021/2014.

 

V. Vegyes rendelkezések

 1. A Közvetítő tevékenységét a tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartásával, az ilyen tevékenységet végző személyektől általában elvárható gondossággal végzi. E kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Közvetítő szakmai tevékenységének végzése során okozott károkért felel, mely károkat a Közvetítő jogszabályoknak megfelelő szakmai felelősségbiztosítás (lásd jelen Szerződés I. fejezetét) alapján a biztosító téríti meg az Ügyfél részére a felelősségbiztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
   
 2. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az Összehasonlító Ajánlatok közlése, a Weboldal működése, működtetése és a Közvetítő által végzett egyéb műveletek során technikai hibák léphetnek fel, melyekért a Közvetítőt kizárólag a jogszabályok által meghatározott felelősség terheli, ezt meghaladóan azokért felelősséget nem vállal. Kizárólag a Pénzügyi Intézmények felelősek az általuk az Ügyfeleknek okozott károkért, a Közvetítőnek ilyen károkért helytállási kötelezettsége nincs.
   
 3. Nem jelenti a banktitok sérelmét a Pénzügyi Intézmény által a vele szerződéses kapcsolatban levő Közvetítő részére a Közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás. Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem köti a Pénzügyi Intézményt a Közvetítővel való viszonyában.
   
 4. Jelen Szerződés alapján a Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A Felek jogvita esetén kikötik a Közvetítő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
   
 5. Az Ügyfél fogyasztói panasszal a következő szervhez fordulhat:

      Intézmény neve: Magyar Nemzeti Bank
      Intézmény székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
      Telefon: (+36 40) 203-776
      Fax: (+36 1) 429-8000
      Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
      Internet: http://www.mnb.hu
   
 6. Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.